Zavedení pregraduálního studijního programu

Molekulární medicína v teorii a v praxi biotechnologické společnosti


Úvodní strana

Stručně o projektu

Projekt s názvem Zavedení pregraduálního studijního programu "Molekulární medicína v teorii a v praxi biotechnologické společnosti" je dalším projektem 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze spolufinancovaným Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy. Jedná se jeden ze dvou partnerských projektů ve spolupráci s americkou biotechnologickou společností Genzyme a zájmovým sdružením pro řízení projektů Říp. Společným cílem projektů je rozvoj vztahů vzdělávacích a výzkumných institucí s inovativními společnostmi a společný vývoj programů z oblasti pregraduálního a postgraduálního vzdělávání. Oba dva projekty byly zahájeny 1. září 2006 a budou ukončeny 31. 8. 2008.

Projekt Zavedení pregraduálního studijního programu "Molekulární medicína v teorii a v praxi biotechnologické společnosti" postihuje klíčový moment moderní konkurenceschopnosti, tj., propojení vědecké teorie s praktickou aplikací, resp. výrobou. Zaměření projektu má přesah do posílení konkurenceschopnosti metropole České republiky, jelikož hl.město Praha se v několika posledních letech stalo zvažovaným místem při zřizování středo a východoevropských centrál inovativních, na výzkumu založených, farmaceutických, biotechnologických a dalších společností, vytváří se tak důležitý předstupeň pro hlavní krok, kterým je přenést sem také část výzkumných a výrobních kapacit. K tomuto kroku bude Praha investory motivovat existencí kvalitních vědeckých sil, které budou již v ranném stádiu svého vzdělávání schopny provázat praktické aplikace teoretických poznatků.

Podstata projektu

Podstatou projektu je vytvořit, ověřit v pilotním provozu a následně zavést do systému pregraduálního studia inovativně pojatý předmět "Molekulární medicína v teorii a ve výrobní praxi biotechnologické společnosti". Smyslem výuky nového předmětu je provázat studentům teoretické poznatky z oboru molekulární genetika, biologie a biochemie s jejich praktickou aplikací ve výrobě diagnostických a léčebných preparátů a dále je seznámit s principy vzniku inovativních společností jako efektivních nástrojů pro rychlou implementaci výsledků vědeckého výzkumu do léčebné praxe.

Filozofií celého programu je rozšířit uplatnění studentů, podpořit jejich příliv do oblasti aplikovaného výzkumu jako klíčového prvku technologické konkurenceschopnosti v mezinárodní soutěži a podnítit je již v zárodku k podnikatelskému myšlení s cílem vytvářet spin-off společnosti zastřešující slibné produkty výzkumu.

Cílem pilotní výuky je ověřit kvalitu vypracovaného programu. V jejím rámci budou studenti (studentské týmy) v interaktivním výukovém procesu mj. zpracovávat odborné práce na témata související s praktickou aplikací výsledku vědeckého výzkumu. Řešitelské týmy vybraných prací absolvují odbornou stáž špičkových biotechnologických laboratoří partnera projektu, inovativní biotechnologické společnosti Genzyme.

Stručný přehled přínosů projektu

  • Zavádí do teoretického vzdělávání interdisciplinární pohled, který zefektivní výuku teoretických oborů a nasměruje jí k praktické aplikaci.
  • Nabídne studentům rozšíření jejich perspektivy a uplatnění v aplikovaném výzkumu již v pregraduálním období.
  • Rozšíří jejich znalosti o možnostech vzniku a fungování inovativních společností vzešlých z moderního výzkumu.
  • Nosným tématem projektu je oblast molekulární medicíny , což je v současnosti nejaktuálnější disciplína z pohledu vývoje a výroby inovativních léčebných preparátu.
  • Podporuje koncept corporate chair a počítá se šířením této filozofie, v rámci které dojde k širšímu propojení teoretického a aplikovaného výzkumu, včetně nasměrování finančních toků ze strany komerčních společností do výukového procesu.
  • Zprostředkovává posluchačům informace o charakteru aplikovaného výzkumu a o výrobě v inovativní biotechnologické společnosti;
  • Seznamuje je s principy vzniku inovativních společností jako efektivních nástrojů pro rychlou implementaci výsledku vědeckého výzkumu do léčebné praxe;
  • Zavádí studijní program, který studentům interaktivně propojí teoretické poznatky z oboru molekulární genetika, biologie a biochemie s jejich praktickým využitím;
  • Pokládá základy k širšímu propojení vzdělávacího a výrobního sektoru a mezinárodnímu aspektu této spolupráce, posílení a propagace principu corporate chairs;


Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České Republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.