Zavedení pregraduálního studijního programu

Molekulární medicína v teorii a v praxi biotechnologické společnosti


Dosavadní výstupy projektu

Stručné shrnutí vývoje projektu

Hlavním cílem projektu je vytvořit, ověřit a zavést do běžné výukové praxe program, který rozšíří vědomosti a uplatnění studentů v oblasti aplikovaného výzkumu v oboru molekulární medicína a biotechnologie a podpoří jejich příliv do této oblasti, která je klíčovým prvkem technologické konkurenceschopnosti v mezinárodní soutěži.

Tímto programem bude nový předmět „Molekulární medicína a biotechnologie“ s rozsahem na jeden semestr. Nový předmět bude určen zejména pro studenty 5. a 6. ročníku se zájmem o postgraduál. Do konce letního semestru školního roku 2006-2007 budou připraveny přednášky nového předmětu a v zimním semestru školního roku 2007-2008 proběhne pilotní semestrální běh nového předmětu. Součástí tohoto projektu je i vytvoření elektronických verzí přednášek, díky kterým si budou studenti moci probranou látku zopakovat a případně si na několika otázkách otestovat základní znalosti z tohoto předmětu. Součástí nového předmětu budou přednášky na téma vzniku a fungování spin-off společností a patentového práva, které mají podpořit podnikatelského ducha studentů a potenciálně tak zvýšit jejich konkurenceschopnost na trhu práce. Kromě přednášek má vzniknout cyklus pravděpodobně čtyř odborných vědeckých kurzů, které vytvoří studenti Ph.D. jakožto součást jejich aktivit v rámci paralelního projektu s názvem „Vývoj a ověření programů dalšího vzdělávání a kariérního uplatnění post-doc absolventů v oblasti aplikovaných biotechnologií.“

1. fáze projektu

V první fázi projektu byl sestaven odborný tým projektu, který se sestává z Doc. MUDr. Viktora Kožicha, Ivana Šebesty M.D., Ph.D. a Prof. MUDr. Stanislava Štípka DrSc. Celý odborný tým koordinuje MUDr. Milan Prášil, který je zároveň odborným garantem projektu. Celý odborný tým má za úkol po odborné stránce koordinovat a připravovat přednášky pro nový předmět a po pilotním běhu nového předmětu jej vyhodnotit a navrhnout eventuální úpravy nového předmětu.

2. fáze projektu

V současné době probíhá druhá fáze projektu, která zahrnovala přípravu sylabů přednášek a úvodních abstraktů přednášek, dále zahrnuje vypracování obsahových částí přednášek a jejich převod do e-learningové aplikace a zároveň organizační začlenění nového předmětu do rozvrhu přednášek v zimním semestru 2007.

Během října a začátku listopadu byla vybrána témata 15 přednášek a všechna dohodnutá témata byla prodiskutována s potenciálními přednášejícími. Některá témata byla po těchto diskusích rozdělena na 2 přednášky. Zároveň bylo rozhodnuto, že bude Dr. Šebesta v rámci svého zapojení do projektu pracovat na novém odborném textu pro připravovanou monografii o diagnostických metodách, který má jednoznačně návaznost na cíle projektu.

Aktuálně je tedy připraven sylabus předmětu a jsou vypracovány synopse k jednotlivým přednáškám.

Studijní cesta

Součástí tohoto projektu bude studijní cesta do nejnovější a nejmodernější výrobní linky partnera Genzyme v belgickém Geelu. Tato studijní se bude konat na přelomu června a července roku 2007, měla by trvat 2-3 dny (3 noci) a mělo by se jí účastnit 4-6 studentů z tohoto projektu.

Zahajovací konference

Velice významnou aktivitou v tomto projektu je zahajovací konference na téma Partnerství akademické a komerční sféry v biomedicíně – Příležitost pro Prahu, která proběhla 12. března 2007 na Novoměstské radnici v Praze 2. Cílem této konference je uvést v Praze téma spolupráce akademické a komerční sféry, rozvinout na toto téma diskusi a vzbudit o toto téma zájem jak mezi akademickými, tak mezi komerčními subjekty. Na tuto konferenci by měla za nějaký čas navázat druhá konference, na které by byl zhodnocen vývoj v oblasti společných projektů mezi akademickou a komerční sférou.Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České Republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.