Dosavadní průběh projektu

Hlavním cílem projektu je navrhnout, v pilotním projektu ověřit a vytvořit předpoklady pro implementaci modelů dalšího vzdělávání a přípravy post-doc absolventů jako lektorů a konzultantů pro výuku a výzkum v oblasti aplikovaných biotechnologií. Projekt chce svým působením poukázat na problematiku brain-drain efektu u post-doc absolventů (absolventů Ph.D. studia), popsat jejich situaci, definovat základní parametry programů pro jejich další uplatnění a konkrétním programem k tomuto uplatnění přispět. Širším cílem projektu je potom propagace vytvořeného programu na další výuková pracoviště UK a vysoké školy, které se potýkají se ztrátou absolventů Ph.D. a jejich odchodem do ciziny.

V první fázi projektu byl sestaven odborný tým. Úkolem sestavit odborný tým byl pověřen odborný koordinátor, MUDr. Milan Prášil na jednání 1. Rady projektu dne 4. září 2006. Během měsíce září proto probíhaly konzultace s vytipovanými odborníky z 1. LF, během kterých jim byl upřesněn cíl projektu, podmínky jejich účasti v projektu, podmínky účasti studentů Ph.D. v projektu, hrubý časový rozvrh plánovaných aktivit ad. Na základě podrobného prostudování zadání projektu oslovenými odborníky a dalších konzultací byl sestaven odborný tým, který se sešel k zahajovací schůzce dne 11. října 2006. Na této schůzce byly shrnuty a ujasněny cíle projektu a byl naplánován časový harmonogram dalších prací.

Další aktivitou, která probíhala současně se sestavováním odborného týmu, bylo oslovení a výběr vhodných studentů Ph.D. Podle původního plánu byla navržena spolupráce se studenty Ph.D. až v pilotním běh programu dalšího vzdělávání. Rada projektu se však na svém jednání dne 4. 9. t. r. shodla, že je účelné zapojit studenty Ph.D. již do přípravy programu, tzn. do seminářů k problematice brain-drain, do přípravy odborných kapitol atd. a tím získávat průběžně zpětnou vazbu o účelnosti připravovaného programu, a proto rozhodla o zahrnutí studentů do projektu od samého počátku. Pracovní náplň vybraných studentů Ph.D. byla rozdělena do dvou oblastí. Za prvé jde o práci na podkladech na vytvoření programu pro další uplatnění post-doc absolventů (příprava seminářů o problematice brain drain, odpovědi na dotazníky o dané problematice, zformulování jejich kariérních úvah obecně, jejich motivace a jejich vztah k převádění výsledků výzkumu do praxe pomocí podnikatelských aktivit samotných výzkumníků atd.). Za druhé jde o přípravu a vedení praktických cvičení pro pregraduální studenty v rámci projektu č. 3381 z opatření 3. 1 s názvem Zavedení pregraduálního studijního programu „Molekulární medicína v teorii a v praxi biotechnologické společnosti“ (dále jen projekt 3381). Cílem je propojit znalosti studentů Ph.D. jak v odborné oblasti, tak v oblasti aplikace odborných znalostí v komerční sféře s nově vznikajícím předmětem pro pregraduální studenty.

V současné době vzniká vzdělávací program pro studenty Ph.D na základě analýzy vstupních informací od Ph.D. studentů a odborného týmu projektu o aktuálních problémech v oblasti odchodu studentů Ph.D. do zahraničí, zjištění úrovně výuky a výzkumu v oblasti aplikovaných biotechnologií, zjištění míry spolupráce vědeckého sektoru (universit) a soukromého podnikatelského sektoru (inovativních společností). Vstupní informace od Ph.D. studentů a odborného týmu projektu byly získány na základě dotazníků a společných odborných pracovních schůzek na téma brain-drain.Vývoj a ověření programů dalšího vzdělávání a kariérního uplatnění post-doc absolventů v oblasti aplikovaných biotechnologií.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České Republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.